Regulamin studia - Strefa51
Regulamin studia admin 17 sierpnia, 2022
Regulamin Strefa 51

 

§1 DEFINICJE
1.1. „Studio” – oznacza Strefę 51 przy ul. Radzikowskiego 53 oraz przy ul.Ludowej 6 w Krakowie, tj.
miejsce w którym prowadzona jest działalność gospodarczą pod nazwą Adriana Piątek S51 NIP:
6792952008, REGON: 361747280.
1.2. „Uczestnik/Kursant” – oznacza osobę pełnoletnią zapisaną na zajęcia w Studiu oraz osoby
małoletnie zapisane na zajęcia w Studiu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, na skutek
podpisania Umowy z Osobą prowadzącą Studio i wykupienia jednego z oferowanych przez
Studio Karnetów.
1.3. „Klient” – oznacza osobę pełnoletnią, która zawarła Umowę z Osobą prowadzącą Studio jako
rodzic lub opiekun prawny osoby małoletniej.
1.4. „Instruktor” – oznacza osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć
tanecznych zatrudnioną przez Osobę prowadzącą Studio na podstawie umowy o pracę bądź
umowy cywilnoprawnej.
1.5. „Grupa” – oznacza wyodrębnione według stylu tańca i poziomu zaawansowania w tańcu grono
osób, zbierające się w terminach wynikających z ustalonego w Studiu harmonogramu.
1.6. „Karnet”– oznacza wykupioną przez Uczestnika/Klienta formę biletu uprawniającą do określonej
ilości wejść na teren Studia w określonych terminach i uczestnictwa w zajęciach organizowanych
w Studiu.
1.7. „Umowa” – oznacza umowę o uczestnictwo w grupowych zajęciach tanecznych.
1.8. „Zajęcia online” – oznaczają zajęcia prowadzone w formie wideokonferencji za pośrednictwem
dostępnych aplikacji.
1.9. „Osoba prowadząca Studio” – oznacza Adriannę Piątek, prowadzącą działalność gospodarczą
pod nazwą Adriana Piątek S51 pod adresem ul. Ciechocińska 26 kod.30-433 Kraków, NIP
6792952008, REGON: 361747280.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Uczestnictwo w zajęciach polega i rozumiane jest jako czynny udział w zajęciach organizowanych
jako forma zorganizowanej aktywności fizycznej. Celem zajęć jest wypracowanie lub poprawienie
kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników
sportowych na wszelkich poziomach.
2.2. Zapisanie się na kurs tańca organizowany w Studiu oraz korzystanie z usług dostarczanych przez
Studio jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów
niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) oraz postanowień klauzuli RODO która jest dostępna
w: siedzibie studia na recepcji. W przypadku gdy Uczestnikiem kursu jest osoba małoletnia,
regulamin dotyczy jej przedstawicieli ustawowych.
2.3. Osoba małoletnia uczęszczająca na kurs taneczny zobowiązana jest do dostarczenia druku ze
zgodą prawnego opiekuna (podpis oraz numer telefonu) do recepcji Studia w ciągu tygodnia od
uczestnictwa w pierwszych zajęciach. Druk można odebrać w recepcji Studia.

§3 ZAPISY NA ZAJĘCIA
3.1. Na kurs/zajęcia tańca prowadzony w Studiu mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły
18 lat oraz osoby małoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
3.2. Zapisu na wybrany kurs/zajęcia lub do danej grupy można dokonać w recepcji Studia lub poprzez
e-mail bądź środki komunikacji internetowej dostępne na portalach Facebook, Instagram.
3.3. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Osoba prowadząca Studio.

§4 PŁATNOŚCI
4.1. Opłat za Karnety na wybrane kursy można dokonać gotówką w recepcji Studia, lub przelewem.
4.2. Rodzaje opłat za zajęcia zależą od wybranego Karnetu.
4.3. Płatności za grupy zamknięte należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca.
4.4. Koszt Karnetów miesięcznych dla grup zamkniętych ( §6 ) to kwota zryczałtowana i nie zmienia
się w zależności od ilości pojedynczych zajęć w miesiącu.
4.5. Nieobecność Kursanta na zajęciach nie jest powodem do zwrotu kosztów poniesionych przy
zakupie Karnetu.
4.6. W przypadku opóźnienia w płatności Uczestnik zobowiązany jest do skonsultowania sytuacji w
recepcji lub Osobą prowadzącą Studio. Uczestnictwo w zajęciach bez wcześniejszego opłacenia
Karnetu będzie możliwe tylko po wcześniejszym zgłoszeniu się na recepcji Studia oraz uzyskaniu
pozwolenia na uczestnictwo w zajęciach.
4.7. Wszelkie opłaty powinny zostać uregulowane w wysokości, terminach i na zasadach określonych
w Umowie zawartej przez Klienta/Uczestnika.

§5 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
5.1. Na salach tanecznych obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ dotykania oraz opierania się o lustra.
5.2. Uczestnicy zobowiązani są do zmiany obuwia na czyste i sportowe, przed przystąpieniem do
zajęć. W przypadku zajęć High Heels obowiązkowe jest posiadanie nakładek na szpilki, które
zapobiegają uszkodzeniu parkietu.
5.3. Studio zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem
obowiązującym w danym miesiącu. W szczególnych przypadkach Studio zastrzega sobie prawo
przeniesienia zajęć na inny dzień.
5.4. Za zachowanie, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić
Kursanta z sali i Studia.
5.5. Podczas zajęć tanecznych telefony Kursantów powinny być wyciszone.
5.6. Nagrywanie zajęć jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą Instruktora prowadzącego.

§6 GRUPY ZAMKNIĘTE
6.1. Sezon 2022//2023 rozpoczyna się 7 września 2022r. a kończy 27 czerwca 2023r
6.2. Członek grupy zamkniętej zobowiązuje się do regularnego uczęszczania na zajęcia w celu
rozwijania swojego tańca oraz pracy przy tworzeniu choreografii na zawody, pokazy itp. W
przypadku nieobecności na dużej ilości zajęć, Instruktor prowadzący może podjąć decyzje o
wykluczeniu danej osoby z projektu nad którym grupa obecnie pracuje lub podjąć decyzje o
usunięciu danej osoby z grupy.
6.3. Przynależność do grupy wiąże się z systematyczną obecnością, a nieobecność nie zwalnia z
opłaty miesięcznej, z wyjątkiem poważnych kontuzji oraz zdarzeń losowych wykluczających
udział danej osoby w zajęciach. W przypadku zaistnienia takich sytuacji, każda z nich zostanie
rozpatrzona indywidualnie.
6.4. Formacje oraz grupy zamknięte, mogą korzystać nieodpłatnie z sali Studia (jeśli nie odbywają się
na nich zajęcia lub ustalone wcześniej treningi) w godzinach funkcjonowania Studia lub podczas
obecności Osoby prowadzącej Studio. Dla osób spoza grup zamkniętych oraz niezwiązanych w
inny sposób ze Studiem dostęp do sal jest zawsze płatny.
6.5. Członek grupy zamkniętej nie może być równocześnie członkiem innej grupy tanecznej, formacji,
zespołu tanecznego, niezwiązanymi ze Studiem, bez konsultacji z Instruktorami prowadzącymi
daną grupę, a także Osobą prowadzącą Studio. Głos decydujący odnośnie możliwości
przynależenia do grupy ma Osoba prowadząca Studio. W przypadku wyrażenia zgody, dany
Kursant ma obowiązek poinformować drugi podmiot/grupę, o uczestnictwie w zajęciach grupy
zamkniętej w Studiu.
6.6. Z chwilą gdy Kursant rezygnuje z uczestnictwa w grupie/formacji – zobowiązany jest do
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy, wypowiedzenie umowy składa się na piśmie w
recepcji Studia.

§7 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ I ZASTĘPSTWA
7.1. Studio powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości umieszczonej na
stronie Fanpage na Facebooku Studia lub grupie zamkniętej Studia na portalu Facebook lub przy
pomocy relacji Instastory na Instagramie.
7.2. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się
prowadzącego na zajęcia, Studio organizuje zastępstwo bądź przekłada zajęcia na inny dzień. W
wyjątkowych sytuacjach Studio zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć, albo zmiany ich
kolejności oraz liczby. Wpływ na to mogą mieć święta, sytuacje losowe, remonty studia, święta,
okresy wakacji zimowych i letnich itp.

§8 BEZPIECZEŃSTWO
8.1. Na salach tanecznych obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ dotykania oraz opierania się o lustra,
oraz siadania pod nimi.
8.2. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż
nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przez nich ćwiczeń fizycznych i
uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji czy innych
problemów zdrowotnych oraz ciąży, należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń
fizycznych objętych programem Studia.
8.3. Zapisując się na zajęcia w Studiu Uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji
fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Studio nie odpowiada za
kontuzje i nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Studio nie ponosi odpowiedzialności za
pogorszenie stanu zdrowia Kursanta studia, wywołanego nadmiernym wysiłkiem w trakcie
ćwiczeń. Kursanci studia zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do
swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
8.4. Za rzeczy wartościowe pozostawione, zgubione, utracone na terenie studia, Studio nie
odpowiada. Kursant może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia. W przypadku
kradzieży Uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować recepcję o zaistniałej sytuacji.
8.5. Na terenie oraz przed budynkiem w którym mieści się Studio obowiązuje całkowity zakaz palenia
tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania narkotyków oraz środków
odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających nie
mogą brać udziału w zajęciach i mają zakaz wstępu na teren studia. Konsekwencją
niestosowania się do niniejszego punktu regulaminu może być zakaz brania udziału w zajęciach a
także w wydarzeniach organizowanych przez Studio.
8.6. Sprzęt grający na dużej sali tanecznej oraz w miejscach organizowania wydarzeń obsługiwany
jest tylko przez instruktorów lub pod ich nadzorem.
8.7. Nie tańczymy z niebezpiecznymi ozdobami na sobie (duże kolczyki)
8.8. Z zajęć w Studiu nie może korzystać osoba, która jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub
innej dolegliwości, przez wzgląd na inne osoby korzystające z usług Studia. Personel Studia
może uzależnić zgodę na wstęp Kursanta do obiektu, od dostarczenia orzeczenia lekarskiego
i/lub złożenia odpowiedniego oświadczenia, potwierdzającego brak przeciwwskazań do
aktywności fizycznej danego kursanta, jeżeli u personelu powstaną jakiekolwiek uzasadnione
wątpliwości co do jego zdrowia.
8.9. W związku z aktualną sytuacją pandemii wirusa COVID – 19, każdy Kursant, deklaruje że:
– Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w zajęciach tanecznych
– Nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, przed wizytą w Studiu.
– Nie zaobserwował/a niepokojących objawów takich jak gorączka, kaszel,
dreszcze, przed wizytą w Studiu.

§9 WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ STUDIO
9.1. Pierwsza rata/wpłata – w przypadku kiedy płatność na wydarzenie rozbita jest na 2 raty,
traktowana jest jako zadatek. W przypadku rozbicia płatności na 3 raty – pierwsza oraz druga rata
traktowane są jako zadatek. W przypadku gdy wpłata dokonana jest od razu w całości, jak
zadatek traktuje się taką jej część, która stanowi równowartość pierwszej raty, przewidzianej
przez organizatora.
9.2. W wyniku sytuacji losowych, niezależnych od organizatora, Studio zastrzega sobie prawo do
zmiany Instruktorów prowadzących warsztaty. Zwłaszcza w przypadku braku możliwości podróży
Instruktora z powodów ograniczeń w przemieszczaniu się pomiędzy krajami i związanymi z tym
restrykcjami.
9.3. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w miejscu
organizacji wydarzenia.
9.4. Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez niego w miejscu organizowanych
przez Studio wydarzeń oraz imprez.
9.5. Studio nie odpowiada za kontuzje, uszczerbki na zdrowiu i urazy, powstałe podczas warsztatów
oraz wydarzeń organizowanych przez Studio. Każdy Uczestnik bierze w nich udział w na własną
odpowiedzialność.

§10 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
10.1.Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Studio
powstałe w wyniku jego działania.
10.2.Na salach obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów, wyjątkiem są napoje w zakręcanych
plastikowych butelkach. Zakaz nie obowiązuje instruktorów.
10.3.Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko Kursanci danej grupy i instruktor
oraz osoby, które uzyskały zgodę na wejście.
10.4.Studio zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie przy jednoczesnym poinformowaniu o tym
na stronie internetowej